Ποσοστό Υπολογιστής

Ένα βήμα για τον υπολογισμό του 15 τοις εκατό του 1200

Πώς να υπολογίσετε το 15% των 1200;

Αντικαθιστώντας τους αριθμούς που δίνονται στον τύπο και θα έχουμε:

Ο άγνωστος αριθμός = Τιμή ποσότητας*τοις εκατό/100

Ο άγνωστος αριθμός = 1200*15/100

Ο άγνωστος αριθμός = 180

Με άλλα λόγια, εάν θέλετε να πάρετε το αποτέλεσμα «Ποιο είναι το 15% του 1200», απλώς πολλαπλασιάστε το με το ποσοστό και διαιρέστε το με 100.

Πώς μπορώ να υπολογίσω το ποσοστό ενός συνολικού αριθμού;

Για να υπολογίσετε το ποσοστό. Πρώτα, γράψτε τον αριθμό που θέλετε να μετατρέψετε σε ποσοστό της συνολικής αξίας, ώστε να έχετε ένα κλάσμα. Στη συνέχεια, διαιρέστε τον επάνω αριθμό με τον κάτω αριθμό για να μετατρέψετε το κλάσμα σε δεκαδικό. , πολλαπλασιάστε το δεκαδικό με 100, μπορείτε εύκολα να πάρετε το ποσοστό.